Нүүр хуудас / Бидний тухай / Мэдээ мэдээлэл / Ил тод байдал / Статистик мэдээ мэдээлэл / Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээ, жилийн ажлын төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд нь дүгнэн, гүйцэтгэлийн үр дүнг урамшуулал, хариуцлагатай холбож ажилладаг. Хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар дүгнэж “А”-14, “В”-39 нийт 49 албан хаагчид 1-3 сарын хугацаатай 10-25%-иар ур чадварын нэмэгдэл олгосон. Гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн дотоод, гадаадад гаргадаг шуурхай мэдээг хугацаа хоцроосон болон алдаатай мэдээ дамжуулж, зөрчил гаргасан 26 албан хаагчид УЦУОШТ-ийн даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн Б/17, 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/47 тоот тушаалаар Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний дүрмийн дагуу сахилгын арга хэмжээ авч хариуцлага тооцож ажиллаа. Шинжилгээний ажлыг сайжруулахад салбар хариуцсан инженер техникийн албан хаагчид, өртөөний дарга нар байнгын хяналт тавьж, хариу зааварчилгаа, зөвлөмжийг сар бүр өгч байна.