ЦАГ УУРЫН ХЭЛТЭС

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний нэгжүүдийг арга зүйн удирдлагаар хангаж тэдний тасралтгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Хяналт шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж уур амьсгал, ХАА-н цаг уурын горимын санг бүрдүүлэх
 • Шинжилгээ судалгаанд ашиглаж буй хэмжих хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ, шалгалт тохируулгыг хийж хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах зэрэг ажлуудыг гүйцэmгэнэ

Main activities:

 • To provide methodology and technology guidance for meteorology, hydrology and monitoring networks and ensure their sustainability.
 • Overview implementation of program for monitoring, information and service, create climate and agrometeoroological database
 • Ensure a proper function of measuring devices used in observation, provide service of equipments and calibration.

Байгуулагдсан он:

 • Уур амьсгал боловсруулалтын салбар                       
 • Хөдөө аж ахуйн цаг уурын салбар                                 
 • Урьдчилан мэдээлэх тасаг                                               
 • Холбоо сүлжээний салбар                                               
 • Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх экспедиц –2           
 • Сумдын цаг уурын өртөө 11, харуул 10                          

 

 • Climate data processing Unit
 • Agricultural Meteorology Unit
 • Weather Forecasting Unit
 • Telecommunication Network Unit
 • Meteorological station – 11, post –10 in sums

    ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Байгаль орчин, Ус судлалын шинжилгээний улсын сүлжээний нэгжүүдийг арга зүйн удирдлагаар хангаж тэдний тасралтгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Байгаль орчин, гол мөрний усанд хийх хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж хийсэн шинжилгээ хэмжилтийн үр дүнд үнэлэлт өгч байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлийг тогтоох, мэдээ мэдээллийг холбогдох газарт хүргэх

Main activities:

 • To provide methodology and technology guidance for environment and hydrology networks and ensure their sustainability.
 • Overview of accomplishment of program for environment and hydrology monitoring and estimate thier impact on the environment and provide data and information to users.

Байгуулагдсан он:

 • Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори                                                                                                                    
 • Ус судлалын харуул 6, байгаль орчны хяналтын харуул                                      
  • Environmental Monitoring Laboratory                                                                                                                                    
  • Hydrological post – 6, Environment monitoring post                

                 ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН ТАСАГ

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Албаны хэмжээнд явагдаж байгаа аж ахуй, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах
 • Санхүүгийн тайлан тооцоо, тайлан балансыг тухай бүр гарган холбогдох газарт мэдээлэх
 • Төсвийн зарцуулалт ашиглалтанд хяналт тавьж ажил үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах
 • Байгууллагын боловсон хүчний хангалт, тэдний мэрэгшил, мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажиллах ая тухтай нөхцлийг хангах
 • Дотоод бичиг хэрэг, аж ахуйн хангамжийн ажлыг стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгэх
 • Салбар нэгжүүдийн шинжилгээ судалгааны баримтуудыг хүлээн авч цэгцлэх, нөхөн сэлбэх, нягтлан шалгах, хадгалах хамгаалах
 • Цаасан суурьтай баримтуудыг сканердах, тоон мэдээнүүдийг шивэх, хөрвүүлэх, шинээр нэвтэрч буй программ хангамжуудыг судлах ашиглах, баримтуудаа оруулж цахим сан үүсгэх

 

Main activities:

 • Coordinate activities of the organization’s administrative, finance and accounting.
 • Development and submission of financial reports.
 • Auditing and monitoring of financial budget and ensure their sustainability.
 • Fulfillment by highly qualified personnel, training of professionals.
 • Collect data from units, monitor and archive.
 • Scanning of paper based hydro-meteorological data, input digital data, study newly developed software program, input data for creating a digital fund/database.

Байгуулагдсан он:

 • Албаны аж ахуй, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл                 
 • Боловсон хүчин, бичиг хэрэг                                                         
 • Архив, мэдээллийн дэд сан                                                             2002 он
 • Administrative, finance and accounting
 • Personnel/capacity building and documentation
 • Archive, information sub-fund/database                                                2002

Хариулт үлдээх