Зуунмод өртөөнд дотоод хяналт шалгалт хийлээ.

Дотоод хяналт шалгалтаар хийгдсэн ажил:

 1. Цаг уурын өртөөний дүрэм
  • ЦУОШГ-аас батлагдсан өртөөний дүрмийг бүх техникч нар ажилдаа өдөр бүр мөрдөн ажиллаж байна.
 2. Технологийн сахилгын дүрэм
  • Өдөр тутмын тасралтгүй ажиллаагны мэдээг олон дахин хоцроосоноос болж өртөөний техникч Янжинлхам мэдээ дамжуулалтын алдаа 6 удаа  гаргаж сарын үндсэн цалинг 10 хувиар нэг сар бууруулах сахилгын шийтгэлийн арга хэмжээ авагдсан байна. Мөн М.Тунгалаг нь 3 удаа мэдээ буруу дамжуулж сануулах сахилгын шийтгэл авсан байна.
 3. Төлөвлөсөн ажил, гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн
  • Албан хаагчид төлөвлөгөөний дагуу ажил үүргээ гүйцэтгээж байна. Өртөөнөөс гаргадаг бүтээгдэхүүн бол 10 хоног тутам агро дундаж мэдээ, сарын CLIMAT мэдээ болон өдөр бүр тасралтгүй ажиллагааны 3 цаг тутмын бодит мэдээг дамжуулж хэвшсэн байна.
 4. Ажил үйлчилгээний чанар, үр дүн
  • Өртөөний дарга техникчидээ дүгнэж ажлын үзүүлэлтийг сайжруулах арга хэмжээ авдаг.
 • 5. Газар болон нутгийн удирдлагын шийдвэр, хэрэгжилт
  • УЦУОШТ-ийн даргын үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрт сайн хийж гүйцэтгэдэг байна.
 • 6. Шүүмжийн чанар, хариу зааварчилгаа, түүний биелэлт
  • Сар бүрийн хариу зааварчилгааг ДУС-аар авч хэвшсэн байна. Мөн хариу зааварчилгаагаа илэрсэн алдаа зөвлөмжийг сар бүр ажилдаа хэрэгжүүлж алдаа дутагдлыг арилгаж хэвшсэн байна.
 • 7. Ажиглалтын чанар (хуурамч, гологдол, таслалт)
  • Өртөөний техникчидын хариуцлагатай ажилласаны үр дүнд гологдол болон хуурамч, тасарсан ажиглалт гараагүй байна.
 • 8. Багаж, тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, хангалт
  • AWS-310 маркийн автомат станц хэвийн ажиллагаатай. Механик багажийн хангалт ЦУОШГ-аас хангалт бага байдаг учир механик хэмжилтийн багаж дуумаг байна.

Дотоод хяналт шалгалтаар хийгдсэн ололттой талууд:

 • Өртөөний шинжилгээний талбайн эмх цэгц, зохион байгуулалт сайн.
 • Өртөөний ариун цэвэр тохижилт сайн байна.
 • Дэвтэр хүснэгтийн хөтөлгөө, түүвэр судалгааны баяжилт хангалттай сайн байна.
 • ХААЦУ-н ажиглалтын хашаалсан, хашаалаагүй талбайн ургамлын ажиглалтын бэлтгэл ажил сайн хийгдсэн.

Дотоод хяналт хийгдсэн шалгалтын дүгнэлт: 

 • УЦУОШТ-ийн Зуунмөд өртөөнд хийсэн дотоод хяналт шалгалтаар хийгдсэн өртөөний ажил жигдэрсэн байна.
 • Өртөөнд хөтлөгдөх ажлын болон мэдээ дамжуулалтын дэвтэрийн хаягжилт сайн хийгдсэн байна.
 • Өртөөний хашаа болон ажиглалтын талбайнуудын эмх цэгц сайн байна.
 • Өртөөний тохижилт болон ариун цэвэр сайн тогтмол чийгтэй цэвэрлэгээ хийж хэвшсэн.
 • Сахилгын сануулах шийтгэл болон цалингийн бууруулах шийтгэл авсан техникч нарт алдаа дутагдалыг арилгах талаар зөвлөмж өгөв.

Дотоод хяналт хийсэн: ДХШК-ын дарга                      Г.Гэрэлцэцэг

                                           ДХШК-ын гишүүн               А.Өлзийдэлгэр

                                       ДХШК-ын гишүүн                        Л.Энхцэцэг

Check Also

ОРОН НУТГИЙН САЛБАР НЭГЖИД АЖИЛЛАА.

2021 оны 10-р сард тус төвийн инженер, албан хаагчид орон нутгийн салбар нэгжид ажиллаж дараахь ...