БАТЛАВ:ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧ ЦУОШГ-ЫН ДАРГА  ………………………………     / Д.ЦОГТ-ОЧИР/

                                                                           ( гарын үсэг, тэмдэг)

 

                            ТӨВ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ

                                               2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.01.17                                                                                                                                                        Зуунмод

Хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Төсөв(мян. төг)

 

Хариуцах нэгжийн нэр(эсхүл менежерийн нэр)
Арга хэмжээ(гарц)-ний шалгур үзүүлэлт/тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин
1 2 3 4 5
Нэг.”Ус цаг уур, байгаль орчны  удирдлага, зохион байгуулалт ”гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
“Удирдлага зохион байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд:1.1 Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт ЦУОШГ-ын даргын 2015 оны 03 сарын 04-ний өдрийн А/23 тоот, 2015 оны 12 сарын 22-ны өдрийн A/177 тоот тушаалаар батлагдсан орон тоо,бүтэцтэйгээр аймгийн УЦУОША-ны үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллана. Батлагдсан орон тоо, бүтцийн хүрээнд үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулж ажилласан байна. Албаны дарга, Хүний нөөцийн ажилтан
Батлагдсан бүтэц, орон тооны хүрээнд ажилтан, албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж,  ажлыг оновчтой төлөвлөн, хэрэгжилт үр дүнг  тооцож, хүний нөөцийг чадавхижуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллана. Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдан, хөдөлмөрийн харилцааны зөрчил багасан, хүний нөөцийн чадавх дээшилсэн байна. Албаны дарга, Хүний нөөцийн ажилтан
Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах зарчмыг баримтлан ажиллаж,  төсвийг  зориулалтын дагуу батлагдсан хуваариар зарцуулж зохих шатны төрийн байгууллагуудад хуулийн хугацаанд тайлагнана. Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдан, албаны үйл ажиллагаа хэвийн явах нөхцөл бүрдсэн байна. 925000.0 Албаны дарга,    Ня-бо
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх холбогдох хэлтэс, агентлагууд, сумдын ЗДТГ-тай хамтран ажиллана Орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны уялдаа сайжран төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа хангагдсан байна. Албаны дарга, холбогдох ажилтан, албан хаагчид
Санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж, Shilendans.gov.mn цахим хуудас болон мэдээллийн самбараар мэдээллийг тогтмол байршуулах ажлыг зохион байгуулна. Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. Албаны дарга,    Ня-бо
Эд хөрөнгийн тооллогыг жилд 2 удаа зохион байгуулж, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шаардлагатай тухай бүр хуралдуулан, зохих шийдвэрийг гарган, албан хаагчдын ашиглаж буй эд хөрөнгийн картыг шинэчлэн хөтөлж, бүргэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт сайжран, Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн хэрэгжилт хангагдан, албан хаагчдын хариуцлага дээшилсэн байна. Ня-бо, Нярав, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл
Шинжилгээний ажилд шаардагдах болон байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардагдах багаж, төхөөрөмж, сэлбэг материалыг захиалан хангах ажлыг зохион байгуулж, АС-ын хянан баталгаажуулалтын ажлыг хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдана. Албаны дарга, Хэмжил зүй, АС-ын хэвийн ажиллагаа хариуцсан инженер
Автомат станцын архив мэдээг хянаж, шалган, хүлээн авсан акт болон тасралтын протоколын хамт БОУЦУМАрхивт хугацаанд нь дамжуулж, архивын нэгж үүсгэн  хадгална.  Цаг уурын салбарын архивын бүрдэлт бүрэн хангагдсан байна. АМДСЗ
Сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулан, мэдээ дамжуулалтын тасралтгүй ажиллагааг ханган мэдээг хугацаанд нь дамжуулж ажиллана.  Мэдээ дамжуулалт, сүлжээний ашиглалтын найдвартай байдал бүрэн хэрэгжсэн байна. ХМС
Орон нутгийн салбарт төлөвлөгөөт болон төлөвлгөөт бус хяналт, шалгалт хийж, зөвлөмж өгч,  шалган туслах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, шинжилгээний ажлын чанар сайжирсан байна. Албаны дарга, ИТА
Цаг агаарын бүх төрлийн мэдээллийг tsag-agaar.gov.mn, tuv.gov.mn  сайтуудад тогтмол тухай бүр байршуулан, мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг чанартай үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллана.. Цаг агаарын богино, дунд, урт хугацааны прогноз мэдээг гаргаж улсын сүлжээнд нийлүүлсэн,   хэрэглэгчдэд хүргэсэн, ус цаг агаарын аюулт болон гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг гүйцэтгэсэн байна. УМС, ХМС, ЦУУАС, ХААЦУС
Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг малчид, иргэдийн гар утсанд хүргэх “Багц мессеж” үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулна. Цаг агаарын аюултай үзэгдэл, гамшигт үзэгдлээс малчид иргэдийг сэрэмжлүүлэх боломж бүрдсэн байна. УМС, ХМС
Орон нутгийн салбаруудад гарсан ажлын байрны орон тоо, түр гэрээгээр ажиллах ажиглагч, техникч нарыг сургаж дадлагажуулах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулна. Ажлын үр дүн сайжирч, ажил жигд хэвийн явагдах нөхцөл бүрдэнэ.            ЦУУАС
 Албаны хэмжээнд ХХЭААА-ны хэвийн ажиллагааг ханган ажиллана. Ажилчдын ажлын байр дах  ХХЭААА хангагдсан байна ХХЭААА-ны ажилтан
Хоер.”Ус цаг уур байгаль орчны хяналт шинжилгээний болон мэдээлэл үйлчилгээний ажил” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ
2.1 Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажил ЦУОШГ-ын даргын 2015 оны  А/02 тоот тушаалын 2,3-р хавсралтаар  батлагдсан цаг уурын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлыг аймгийн нутаг дэвсгэр дэх Цаг уурын 11 өртөө, 10 харуулуудаар чанартай, оновчтой зохион байгуулж, мэдээ , тайланг хугацаанд нь  улсын сүлжээнд  нийлүүлнэ. Ус цаг уурын орчны хяналт шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн биелэлт хангагдан, мэдээллийн сан үүссэн байна –   

ЦУХ-ийн ЦУУАСалбар

 

Цаг уурын горимын мэдээнд МоnMeteo программыг ашиглан элемент, үзэгдлийн түүвэр хийж, орон зай шүүмж шалгалт хийнэ.
ЦУОШГ-ын даргын 2015 оны  А/02 тоот тушаалын 7,8-р хавсралтаар  батлагдсан ус судлалын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлыг аймгийн нутаг дэвсгэр дэх 6 ус судлалын харуулуудаар гүйцэтгэн,улсын сүлжээнд нийлүүлнэ. УОШХ-ийн УССалбар
Reki-rejim программд 6-н ус судлалын харуулын УД-1, УД-2 дэвтрүүдийг шивнэ
ЦУОШГ-ын даргын 2015 оны  А/02 тоот тушаалын 5,6-р хавсралтаар  батлагдсан байгаль орчны  хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлыг тогтмол хийж,  мэдээг улсын сүлжээнд нийлүүлэх, орон нутгийн төрийн захиргааны холбогдох байгууллага, иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулна. УОШХ-ийн БОШЛ
Ус, агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын дүн мэдээг мэдээллийн санд оруулна
ЦУОШГ-ын даргын 2015 оны  А/02 тоот тушаалын 9,10-р хавсралтаар  батлагдсан ХААЦУ-ын хөтөлбөрт ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэн, улсын сүлжээнд нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж,  2015-2016 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даац багтаамжийн  мэдээллээр орон нутгийн төрийн байгууллага, малчид, иргэдэд үйлчилнэ. ЦУХ-ийн ХААЦУСалбар
ЦУОШГ-ын даргын 2015 оны  А/02 тоот тушаалын 11-р хавсралтаар  батлагдсан МААЦУ-ын хөтөлбөрт ажлыг аймгийн нутаг дэвгэр дэх 3 МААЦУХаруулуудаар гүйцэтгэн, улсын сүлжээнд нийлүүлнэ. ЦУХ-ийн ХААЦУСалбар
Цаг агаарын урьдчилсан болон төлөв мэдээг  чанартай гүйцэтгэн, улсын сүлжээнд нийлүүлэх хэрэглэгчдэд хүргэх ажлыг оновчтой зохион байгуулж ажиллана. ЦУХ-ийн УМСалбар
ГУРАВ.ТУСГАЙ ЗАХИАЛГАТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
3.1 Ажиллагсдын ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангах Зуунмод цаг уур өртөөг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Өртөөний барилга шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан байна. ОНТХ Албаны дарга, Зуунмод ЦУӨ
Албаны конторын барилгыг шинэчлэх, нүүлгэх ажлыг шийдвэрлүүлнэ. Ажлын байрны ажиллах орчин нөхцөл сайжирч, стандартын шаардлага хангасан байртай болсон байна. Албаны дарга
Агаарын чанарын харуулыг байрыг шинээр барих ажлыг зохион байгуулна. ОНТХ4500.0 Албаны дарга, БОШЛ
ЦАЗНЭ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг АЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, орон нутгийн төсвөөс 2016 оны үйл ажиллагаанд санхүүжилтийн дэмжлэг авах ажлыг шийдвэрлүүлнэ. ЦАЗНЭ бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллана. ОНТХ 10000.0 Албаны дарга,ЦАЗНЭ
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх ажлыг аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж, тайлагнана. Байгалийн аясаар орох хур тунадасны хэмжээ нэмэгдснээр зуншлага сайжиран ургамлын ургалтанд эерэг нөлөө үзүүлнэ. УТХ, ОНТХ Албаны дарга,ЦАЗНЭ
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх “Нээлттэй хаалга” арга хэмжээг орон нутагт АЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулна. Тайлант жилд 2-оос доошгүй сумдад “Төрийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх” арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. Албаны дарга,ХБХ
Орон нутгийн салбаруудын ажилтан, албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, шаардлагатай сургалтад хамруулах Албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар дээшилж, ажлын уялдаа холбоо сайжирсан байна. Хүний нөөцийн ажилтан
Албаны хэмжээний архивын цаасан материалыг стандартын хэмжээнд цэгцлэн бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Архивын тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдан, албаны архивын материал стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Архив, бичиг хэргийн ажилтан
Ажилчин, албан хаагчдын дунд “Цасны баяр”-ын өдөрлөг зохион байгуулах албан хаагчид чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлнэ Соёл, спортын олон нийтийн зөвлөл
“Дэлхийн Ус, Цаг уурын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.. Соёл, спортын олон нийтийн зөвлөл
Ёс зүйн хорооны журам боловсруулж батлуулан, мөрдөх албан хаагчид хоорондоо зөв боловсон харьцана Ёс зүйн хорооны гишүүд
Хууль зүйн сэдэвт “АХА” тэмцээн албан хаагчдын дунд зохион байгуулна Хуулийн мэдлэгтэй болно. Ёс зүйн хорооны гишүүд
3.2 Архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн хоцрогдлыг арилгах АМДСангийн нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын 2014 онд гүйцэтгээгүй Өөрөө бичигчийн   11 өртөөний 1999-2008 онуудын лентийг шивэх, алдааг засах ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн , цахим сан үүсэн байна. АМДСЗ

 

                                              ТӨВ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА

 

 

                                                                                          _ _ oOo _ _ _

 

Check Also

Техникийн комиссын 2019 оны төлөвлөгөө тайлан

tehniliin komiss tuluvluguu tailanDownload

Хариулт үлдээх